Hoe zou Nederland en Amsterdam in het bijzonder er in 2050 uitzien?

Als je die horizon in gedachten neemt en je werkt nu aan de realisatie van vastgoedprojecten waarvan je weet dat die langer mee zullen gaan dan deze horizon, dan kan je de zaken niet benaderen zoals ze vandaag als ‘normaal’ of ‘gewoon’ worden gezien. De wereld verandert zo snel op technologisch,- en sociaal vlak dat de realisatie van kwalitatief duurzaam vastgoed erom vraagt dat wij nu denken aan de wereld in 2050.

Aurelio zet 7 megatrends op een rij.

Wij worden ouder
In 2000 verwachtten we dat een pasgeboren jongetje in Nederland 76 jaar zou leven. In 2013 ligt de verwachting op bijna 80. Meisjes geboren in 2015 hebben zelfs een levensverwachting van 100+ jaar. We krijgen minder kinderen: Nederland heeft in 2035 één oudere op twee werkenden ten opzichte van één oudere op drie werkenden nu. De vraag naar specifieke woningen verandert mee.

Individualisering
We gaan meer als single door het leven. Volgens een rapport opgesteld door OESO in 2014 wordt in 2030 tussen de veertig en vijftig procent van de huishoudens in de economisch ontwikkelde landen gevormd door één persoon. ‘Voor het eerst in de geschiedenis wordt het individu de basis¬eenheid van sociale reproductie.’ Dit legt hele andere eisen aan de woningvoorraad maar ook aan de faciliteiten in een flat of woonblok. Bijvoorbeeld het ontvangen van goederen besteld op internet: hoe faciliteer je dat voor een alleenstaande?

Verstedelijking
Steden worden steeds belangrijker in de wereldeconomie. En ook de regio’s waarin steden samenwerking zoeken om een sterkere concurrentiepositie te realiseren en het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor zij staan, krijgen een steeds prominentere rol in onze samenleving. Gemeenten, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen zullen daarop moeten inspelen. In 1800 leefde slechts twee procent van de wereldbevolking in steden. In 1950 was dit percentage opgelopen tot dertig procent en in 2007 bereikten we een mijlpaal toen voor het eerst meer dan de helft van de wereldpopulatie in steden woonde. We zien vandaag de dag een versnelling van deze urbanisatie optreden: wekelijks komen er anderhalf miljoen stedelingen bij. Dit betekent dat in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s woont. De versnellende verstedelijking stelt gemeenten voor de uitdaging deze groei duurzaam op te vangen en de stad met de beperkte middelen leefbaar te houden. De leefbaarheid van een stad is op haar beurt juist weer een factor die bepaalt of de stad aantrekkelijk is voor inwoners, studenten, bezoekers en bedrijven om zich er te vestigen en sociale en economische activiteiten te ontplooien. Die activiteiten voeden vervolgens weer de verdere groei van de stad en de regio.

Grondstoffen schaarste
Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt ook de vraag naar natuurlijke grondstoffen zoals water, energie, mineralen/metalen en voedsel toe. Er is echter een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikbaar. Daarnaast vormt de uitstoot van broeikasgassen door dit grootschalige grondstoffengebruik een bedreiging voor onze leefomgeving. Als er niets verandert, overstijgen we in 2034 al het uitstootniveau dat nodig is om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden. Onze planeet lijkt onze stijgende consumptie niet meer te kunnen faciliteren. De economische impact wordt vergroot door de onderlinge afhankelijkheid tussen klimaatverandering en grondstoffen schaarste, met grote invloed op voedsel- en waterproblematiek. Door de sterke groei van de vraag naar natuurlijke hulpbronnen neemt de dynamiek tussen vraag en aanbod toe. Dit zorgt voor prijsvolatiliteit. De winning van sommige grondstoffen wordt moeilijker door uitputting van relatief makkelijk toegankelijke reserves of concentratie in een beperkt aantal landen. Dat kan leiden tot stek fluctuerende prijzen. Consumenten kunnen dit minder goed beïnvloeden en zullen meer openstaan om daar invloed op te hebben middels eigen energieopwekking en keuze van (bouw)materialen.

Klimaatverandering
De toenemende consumptie van grondstoffen leidt ook tot een zeer hoge druk op onze leefomgeving. Uitstoot van broeikasgassen, vervuiling van watersystemen en de afvalproblematiek zetten onze planeet onder druk en vormen een bedreiging voor de leefomgeving van toekomstige generaties. Overheden reageren hierop door nieuwe regelgeving te ontwikkelen. En deze regeldruk op bedrijven neemt naar verwachting verder toe. Zo sturen Europese klimaatdoestellingen aan op de realisatie van een low carbon Europese economie in 2050. Credo is de vervuiler betaalt. De vraag naar duurzame woningen die energie neutraal zij zullen toenemen.

Deeleconomie
Door digitalisering ontstaat een beweging naar de zogenoemde ‘sharing economy’, waardoor het belang van het bezit van producten afneemt en consumenten in toenemende mate producten delen (zoals auto’s, gereedschap etc). Verder ontstaan er door verbeterde recycling nieuwe mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen en opnieuw in te zetten (‘circular economy’). ‘As we speak’ implementeren multinationals reeds deze visie: In plaats van het kopen van een lamp van Philips bij een bouwmarkt, levert Philips u 30 jaar licht en ‘regelt’ alles van installatie tot recycling van gebruikte producten.

Technologische tsunami
Er komt een golf met nieuwe technologieën aan. Over veel van deze technologieën wordt al langer gesproken. Bijvoorbeeld over de inzet van kunstmatige intelligentie, de toepassing van nanotechnologie. We staan nu op het punt dat de impact van deze technologieën om ons heen zichtbaar wordt. Het gaat daarom nu niet alleen meer om het schetsen van toekomstbeelden, maar om concrete investeringsbeslissingen. Wij hebben zes technologische doorbraken onder de loep genomen die in de komende vijf tot tien jaar substantiële impact zullen hebben op hoe wij gaan wonen en hoe woningen kunnen worden ingericht. Dit zijn: energieopslag, geavanceerde robottechnologie, internet of things, kunstmatige intelligentie, mobiel internet en nanotechnologie. Deze technologieën: vergroten de efficiëntie en leefbaarheid van woningen door middel van vergaande automatisering, vergroten de invloed van consumenten op processen en eindproducten/diensten door verantwoordelijkheid te nemen over (onderdelen van) bedrijfsprocessen en verhogen het algemene welzijn van de mens door volledig nieuwe producten en diensten mogelijk te maken.

Aurelio bouwt mee aan de toekomst van Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Een plek waar ruimte schaars is en steeds schaarser wordt. Een plek met een rijk verleden waar wij met respect mee omgaan en wij tegelijkertijd moeten zorgdragen dat deze plek voldoet aan de eisen en verwachtingen van 2050 en verder.

In deze visie op ‘morgen’ laten wij ons dagelijks inspireren door gelijkgestemden. Mensen zoals u, want wij weten maar al te goed dat sterke mensen om ons heen cruciaal zijn om onze ambities waar te maken. Zo is daar ook Ariane van der Krol. Zelf omschrijft zij zich als ’ Challenger, someone who, on the basis of courage, vision and creativity, dares to challenge the status quo’. Ariane ontwikkelde een product zijnde kaviaar van olijfolie. 100% vegan, 100% natuurlijk. Het is het resultaat van durven te kijken naar nieuwe structuren en het daadwerkelijk uitwerken van nieuwe ideeën, passend bij de toekomst en uitvoerbaar in het heden.

Wij hopen dat u net zo veel plezier aan het product beleeft als wij en danken u voor uw steun en inspiratie in 2015 en graag tot in 2016.

Vrolijk kerstfeest en ee