Amsterdam leeft

Het woord “leefbaarheid” was een vaak gebruikt begrip in Amsterdam in 2016. Het intensieve gebruik dat bewoners, ondernemers en bezoekers maken van het relatief kleine oppervlak van de binnenstad, beïnvloedt het woon- en leefklimaat.

Menig onderzoek wijst uit dat Amsterdam meer nog dan andere Europese steden een zeer grote aantrekkingskracht heeft. Het aantal bewoners neemt toe en ook het aantal bezoekers is de afge-lopen jaren wederom gestegen. Het college van Burgemeester en Wethouders ziet de groei van de stad voorlopig nog als een positieve ontwikkeling; het brengt welvaart en kansen. Met meer dan 10.000 nieuwe Amsterdammers per jaar, 10.000 nieuwe forensen en een toenemend toeris-ten aantal heeft het college wel extra aandacht voor een stad die aantrekkelijk blijft voor ieder-een. Met aandacht voor bewoners én het gastvrije karakter van de stad.

Amsterdam neemt verschillende maatregelen om de groei van de stad in goede banen te leiden. Bewoners krijgen daarbij meer aandacht. Zo komt in de binnenstad meer ruimte voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld in de Haarlemmerstraat en de 9 Straatjes. De bestrijding van illegale hotels is een prioriteit. Het college investeert in de uitbreiding van handhaving daarop, met speci-ale “hitteams”. Daarnaast wil het college 5000 extra woningen per jaar bouwen.

De stad blijft inzetten op spreiding van bezoekers gedurende het jaar en door de stad en regio, ook op drukke dagen als Koningsdag en Oudjaar. Daarnaast was er recent de “Deal” met Airbnb en geldt er een hotelstop.

Ondanks alle pogingen van het College en haar ambtenaren weten toeristen, dagjesmensen, ge-lukszoekers en andere buitenlui dat Amsterdam leeft en willen dat meebeleven. Toeristen laten zich eenvoudig niet tegenhouden en bezoeken Amsterdam. Ondernemers spelen in op de vraag met excessen zoals de bierfiets, waterfietsen in de vorm van een houten klomp en de Damstraat die van begin tot einde geurt naar “Amsterdamse” wafels. Voor Aurelio is duidelijk dat het ge-meentebestuur het niet alleen kan als het gaat om het behouden van de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.

Aurelio wil hierin een rol spelen en bouwt daarom mee aan de toekomst van Amsterdam. Een fantas-tisch mooie stad met een rijk verleden. Daar houden we van en daar gaan wij met respect mee om.
Tegelijkertijd willen we ervoor zorgdragen dat deze plek voldoet aan de eisen en verwachtingen van 2017 en verder. De kracht van Amsterdam zit in een gezonde mix van wonen, werken, recreëren en voorzieningen voor iedereen. Alleen dan is een buurt pas echt leefbaar en behouden we het unieke ka-rakter van de stad. We zijn er trots op daar een bijdrage aan te kunnen leveren, nu en in de toekomst, zowel in het fijne stedelijk weefsel van de binnenstad, zoals de herontwikkeling van de Groenmarkt en het ontwerpen van de tweede rode loper, als bij de ontwikkeling van nieuwe Amsterdamse buurten zo-als in Sloterdijk en in Amsterdam Zuidoost.

In 2016 verstevigden wij onze relatie met trouwe partners en ontmoetten wij veel nieuwe inspirerende mensen. Wij danken u voor uw steun en inspiratie in 2016.
In 2017 bouwen wij graag samen met u verder aan deze prachtige stad. Wij kijken er vol energie naar uit. Voor nu vrolijk kerstfeest en graag tot in 2017!

Met vriendelijke groet,

Robbert Klaver, Martijn van Mancius, Els Iping, Jons Hensel, Hans Vlaardingerbroek,
Marieke van Rossum, Jorg van Lith, Marten van der Windt, Josian Sweens