Amsterdam leeft

Het woord “leefbaarheid” was een vaak gebruikt begrip in Amsterdam in 2016. Het intensieve gebruik dat bewoners, ondernemers en bezoekers maken van het relatief kleine oppervlak van de binnenstad, beïnvloedt het woon- en leefklimaat.

Menig onderzoek wijst uit dat Amsterdam meer nog dan andere Europese steden een zeer grote aantrekkingskracht heeft. Het aantal bewoners neemt toe en ook het aantal bezoekers is de afge-lopen jaren wederom gestegen. Het college van Burgemeester en Wethouders ziet de groei van de stad voorlopig nog als een positieve ontwikkeling; het brengt welvaart en kansen. Met meer dan 10.000 nieuwe Amsterdammers per jaar, 10.000 nieuwe forensen en een toenemend toeris-ten aantal heeft het college wel extra aandacht voor een stad die aantrekkelijk blijft voor ieder-een. Met aandacht voor bewoners én het gastvrije karakter van de stad.

Amsterdam neemt verschillende maatregelen om de groei van de stad in goede banen te leiden. Bewoners krijgen daarbij meer aandacht. Zo komt in de binnenstad meer ruimte voor fietsers en voetgangers,